Instalační sadaNic dalšího nemusíte kupovat.

K lepení budete také potřebovat metr a nůžky. Předpokládáme, že metr a nůžky máte běžně v domácnosti nebo kanceláři a tudíž nejsou součástí instalační sady. 

V případě potřeby můžete lepený povrch také odmastit tekutým isopropyl-alkoholovým nebo lihovým čističem. Lepící pásky lze zaměnit za běžné malířské zakrývací pásky.


Bezpečnostní upozornění 

Přípravek L151 obsahuje isopropyl-alkohol.


H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte mlhu/páry.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


⇢ domů ⇠

Nastavení cookies
Nastavení Cookies
Naše stránky využívají soubory cookies pro analýzu návštěvnosti webu, cílení a vyhodnocování reklam. Kliknutím na tlačítko Souhlasím vyjadřujete svůj souhlas s použitím všech cookies. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v Nastavení cookies. Více informací o souborech cookies zde. Správce: Řezaná s.r.o.
Technické cookies jsou nutné ke správnému fungování stránek, a proto je nelze vypnout.
Technické
K měření návštěvnosti webu využíváme anonymní data služby Google Analytics, Smartsupp.
Analytické
Pro cílení reklam a remarketingu využíváme služby Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Business.
Marketingové