Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení


Vymezení pojmů

Prodávající

název společnosti: Řezaná s.r.o.
IČ: 06065546
DIČ: CZ06065546
sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

tel.: +420 739 802 665, e-mail: info@rezana.cz
spisová značka: C 275502 vedená u Městského soudu v Praze

den zápisu: 2. května 2017
(dále jen jako 
,,Řezaná s.r.o.nebo ,,Prodávající")


Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitel

je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím. (dále jen jako ,,Kupující")


Podnikatel

je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele. 

Designer 

je internetová aplikace pro vytváření vlastních návrhů ze samolepicích folií. Tato aplikace umožňuje přidávání přednastavených motivů, vlastních textů a obrázků. Načtené rozměry návrhu v Designeru se rovnají skutečným rozměrům vyrobeného výrobku (pro načtení velikosti použije Kupující v Designeru tlačítko NAČÍST ROZMĚRY nebo PŘEPOČÍTAT).


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023 do vydání nových a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelem, vzniklé na základě uzavření Kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetové aplikace Designeru provozovaného na webové stránce www.rezana.cz Prodávajícím.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Společnost Řezaná s.r.o. nenese zodpovědnost za veškerý obrazový materiál, který  vkládá Kupující do Designeru prostřednictví tlačítka ,,Nahrát vlastní obrázek". Kupující je právně zodpovědný za obrazový materiál, který vkládá do Designeru. Zároveň společnosti Řezaná s.r.o. nevznikají žádná práva na vkládaný obrazový materiál.


Kupující prohlašuje, že vložený obrazový materiál je jeho majetkem, disponuje autorským právem nebo licencí k tomuto obrazovému materiálu.


Kupující dokončením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je ,,ceník", a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.


Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.


Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.


Kopii těchto Obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu společně s Akceptací objednávky.


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Obchodních podmínek, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad v českém jazyce.


Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 
Z důvodu výroby formou zakázkové výroby požaduje Prodávající od Kupujícího zaplatit celou kupní cenu předem.


Konečný výrobek není určen k dlouhodobému skladování.


Řezaná s.r.o. si vyhrazuje právo opravit fakturační údaje dle informačního systému ARES.


3. Objednání - Uzavření kupní smlouvy

Objednávka vytvořená a odeslaná Kupujícím prostřednictvím internetové aplikace Designeru umístěného na webových stránkách www.rezana.cz, je návrhem Kupní smlouvy.


Kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky (dále jen jako ,,Akceptace objednávky“), jež je Prodávajícím zaslána Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího, za případné chyby při přenosu dat nenese Řezaná s.r.o. odpovědnost. Od tohoto momentu mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 
Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace :


o objednávaném zboží (pro objednání zboží přejde Kupující prostřednictvím tlačítka ,,Košíku" z Designeru do objednávkového formuláře),

o ceně objednaného zboží (včetně DPH a ceny bez DPH)

o způsobu úhrady kupní ceny zboží

o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako ,,Objednávka")


Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které Kupující do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,,Pokračovat" ve čtvrtém kroku objednávkové formuláře a po seznámení se a odsouhlasením Obchodních podmínek.

 
Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které vloží do Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.


Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu její přijetí a to prostřednictvím elektronické pošty a to se všemi detaily objednaného zboží včetně ceny, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen ,,Elektronická adresa kupujícího").


Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).


Objednávka zboží uzavřená v internetovém obchodě je závazná a zboží bude dodáno za cenu uvedenou v daném okamžiku na webových stránkách.


Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu potřebnou za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.


Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.


Kupní smlouvou a uhrazením Kupní ceny Kupujícím se Řezaná s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. 


Řezaná s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením Kupní ceny.


Řezaná s.r.o. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci.


Řezaná s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout vyrobit zakázku, kterou vyhodnotí jako technicky nerealizovatelnou. V takovém případě neodkladně informuje Kupujícího a vrátí zpět celou Kupní cenu na účet, ze kterého Kupující Kupní cenu uhradil.

 
Řezaná s.r.o. si  také vyhrazuje právo odmítnout vyrobit zakázku, jejíž součástí jsou hanlivé, rasistické či jinak nevhodné výrazy či obrázky. V takovém případě neodkladně informuje Kupujícího a vrátí zpět celou Kupní cenu na účet, ze kterého Kupující Kupní cenu uhradil.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží (viz. ,,ceník").


Ceny zboží v ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.


Cena v Designeru je uvedena bez daně z přidané hodnoty a konečná cena v kroku jedna Objednávkového formuláře  je uvedena s daní s přidané hodnoty tak i bez daně s přidané hodnoty.


Všechny ceny jsou uvedeny v české měně (Kč). 


Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.


Minimální účtovaná hodnota objednávky odeslané přes online designer: 124 Kč bez DPH.

Minimální účtovaná hodnota objednávky objednané prostřednictvím e-mailu nebo telefonu: 490 Kč bez DPH.

Pokud je cena objednávaného zboží nižší než hodnota minimální objednávky bude Kupujícímu dopočítána částka do výše minimální objednávky.


Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu předem následujícími způsoby:


online bankovním převodem nebo platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay na účet Prodávajícího číslo 2401217816/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.,

bankovním převodem na účet Prodávajícího číslo 2401217816/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen ,,Účet prodávajícího").


Pokud Prodávající neobdrží úhradu Kupní ceny na jeho bankovní účet Kupujícím do 10 pracovních dnů od Akceptace objednávky, má Prodávající nárok odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě informuje Prodávající  Kupujícího na Elektronickou adresu kupujícího. Tímto zaniká nárok obou smluvních stran na smluvní plnění. 


Společně s Kupní cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží tj. kompletní cenu Objednávky. Není-li uvedeno jinak rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – tj číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet prodávajícího.


Prodávající potvrdí přijetí Kupní ceny na jeho účet nejpozději do 24 hodin od obdržení platby a to na Elektronickou adresu kupujícího.


Prodávající započne výrobu v okamžiku připsání Kupní ceny na jeho účet.


Daňový doklad - fakturu zašle Prodávající neprodleně po uhrazení Kupní ceny na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou objednávce.


Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zakázky v případě velké složitosti obrázku nahraného Kupujícím prostřednictvím tlačítka Nahrát. V takové případě kontaktuje Prodávající Kupujícího prostřednictvím emailu nebo telefonu. V případě, že se Kupující rozhodne odstoupit od Kupní smlouvy, vrátí Prodávající celou Kupní cenu zpět na účet Kupujícího, ze kterého Kupující Kupní cenu uhradil.


Kupující bere na vědomí, že 
Řezaná s.r.o. si vyhrazuje právo prohlásit Kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty, apod.


5. Přeprava a dodání zboží

Všechny nabízené způsoby dopravy, podmínky a ceny naleznete na webové stránce rezana.cz ( viz ,,doprava“).


Platí pouze v případech, je-li zboží doručováno v rámci území České republiky. 


V případě, že celková cena objednaného zboží překročí hranici určenou prodejcem, vztahuje se na objednávku akce doprava se slevou nebo zdarma. K ceně zboží se tak bude přičítat cena dopravy se slevou, nebo se nebude přičítat cena za dopravu vůbec. Tyto akce se vztahují pouze na první zaslání objednávky. V případě opakovaného odeslání objednávky, způsobené například předchozím nevyzvednutím objednávky, se tyto akce ruší. Cena za dodání pak bude určena dle aktuálního tarifu dopravce. 


Řezaná s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. 


Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí 
Řezaná s.r.o. věc podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří věc pro přepravu.


Dodací lhůta je obvykle do 6 pracovních dnů od přijetí Kupní ceny na účet Prodávajícího. Doba doručení je také závislá na vybraném způsobu doručení. V případě velké složitosti nebo objemu zakázky se může doba doručení změnit. 


V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.


Prodlením Kupujícího s převzetím věci vzniká Prodávajícímu právo věc, po předchozím upozornění na adresu Elektronické pošty kupujícího, vhodným způsobem na náklady Prodávajícího uskladnit poté, co Kupujícímu poskytl Prodávající dodatečně přiměřenou lhůtu k převzetí.


Pokud si Kupující nevyzvedne věc do 2 měsíců ode dne, kdy byl o uskladnění informován, vyhrazuje si 
Řezaná s.r.o. právo věc vhodným způsobem na vlastní náklady zlikvidovat.


Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a Kupující se zavazuje, že věc převezme.


V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému 
Řezaná s.r.o. nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.


Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení,...) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a vyhotovit záznam o poškození. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží nese dopravce na základě obchodních podmínek jednotlivých dopravců. V případě těchto závad nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.


Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na adresu elektronické pošty Prodávajícího. Sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat také na adresu elektronické pošty Prodávajícího nebo poštou do sídla společnosti Řezaná s.r.o. .


Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu, po přijetí balíku zpět od dopravce Prodávajícím a ověřením poškození, odeslán nový výrobek na adresu uvedenou v původní objednávce a to stejným způsobem jako v původní Kupní smlouvě.


Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Řezaná s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.


V případě převzetí Objednávky, jež byla uhrazena předem může dopravce požadovat předložení identifikačního průkazu (op, cestovní pas,...), a to za účelem předcházení vzniku škod. Bez předložení některého z těchto dokladů může smluvní dopravce odmítnout zboží vydat.


6. Odstoupení od kupní smlouvy

Řezaná s.r.o. provádí prostřednictvím webových stránek rezana.cz zakázkovou výrobu.


Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.


Prodávající započne výrobu v okamžiku připsání Kupní ceny na Účet prodávajícího. Kupující může Objednávku zrušit bez uvedení důvodu ještě před odesláním Kupní ceny na Účet prodávajícího. Tento krok oznámí Kupující Prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na email info@rezana.cz.


Pokud Prodávající neobdrží úhradu Kupní ceny na jeho bankovní účet od Kupujícího do 10 pracovních dnů od Akceptace objednávky, 
má Prodávající nárok odstoupit od smlouvy. V tomto případě informuje Prodávající Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty na Elektronickou adresu Kupujícího, kterou uvedl Kupující v Objednávce. 


Pokud si Kupující neodebere objednanou věc bez předešlého zrušení objednávky (akceptovaného prodejcem), bude zboží vráceno zpět na adresu Prodávajícího. Kupující nemá nárok na vrácení Kupní ceny. V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. Tímto není dotčeno právo Kupujícího nepřevzít zboží v případě poškození obalu nebo jinak poškozené či nekompletní zásilky (viz odstavec 4. Přeprava a dodání zboží těchto Obchodních podmínek).


7. Práva z vadného plnění / Reklamace

I. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které:


Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Za vadu se považuje i plnění jiné věci.


případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou podle předchozích odstavců, má právo Kupující na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavků Kupujícího:


dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,


právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.


Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.


Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.


II. Uplatnění práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytnou u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení.


Skryté vady je Kupující povinen oznámit ihned po jejich zjištění prostřednictvím Elektronické adresy Prodávajícího, Kupující nejpozději však do 24 měsíců po odevzdaní věci Prodávajícím. 
Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.


Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:


na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 

na odstranění vady opravou věci, 

na přiměřenou slevu z kupní ceny, 

odstoupit od smlouvy. 


Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. 


Kupující zvolí požadovaný způsob vyřízení reklamace při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Řezaná s.r.o.; to neplatí, žádá-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Řezaná s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit.


Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle § 2107 Nového občanského zákoníku. 

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména neporušenost či poškození obalu). Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Řezaná s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.


Kupující věc podle možností prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o tom, že věc odpovídá ujednání v Kupní smlouvě. V případě zjištění rozporu z Kupní smlouvou informuje Kupující neodkladně Prodávajícího.


Pokud Kupující zjistí vadu na věci, informuje neodkladně Prodávajícího na adresu elektronické pošty Prodávajícího spolu s popisem závady, přiloženou fotografií poškození nebo vady, jménem a adresou Kupujícího a dokladem o koupi zboží.


Dále Řezaná s.r.o. doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího.


Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, vydá mu Prodávající v písemné formě prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, o datu a způsobu vyřízení reklamace a dobu jejího trvání a dále po vyřízení reklamace potvrzení o provedení opravy, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.


Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.


Po vyřízení reklamace 
Řezaná s.r.o. upozorní o ukončení reklamace Kupujícího emailem.


V případě vyřízení reklamace výměnou věci, výměnou součásti, opravou věci odešle Prodávající Kupujícímu zásilku stejným způsobem dopravy jako v původní Objednávce.


V případě, že Prodávající bude požadovat po Kupujícím, aby poslal zásilku zpět, má Kupující právo na úhradu nejnižších možných účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné.


O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.


Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje doba pro uplatnění práv z vadného plnění o dobu trvání reklamace, či-li neběží lhůta nová.


Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s protokolem reklamace, který Kupující obdrží prostřednictvím elektronické pošty a jako součást balení reklamované věci.


Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.


Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.


Kupující je povinen reklamaci bez zbytečného odkladu převzít.


Prodlením Kupujícího s převzetím věci vzniká Prodávajícímu právo věc, po předchozím upozornění na adresu Elektronické pošty kupujícího, vhodným způsobem na náklady Prodávajícího uskladnit poté, co Kupujícímu poskytl Prodávající dodatečně přiměřenou lhůtu k převzetí.


Pokud si Kupující nevyzvedne věc z vyřízené reklamace do 2 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si 
Řezaná s.r.o. právo věc vhodným způsobem na vlastní náklady zlikvidovat.


Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.


Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 kalendářních dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.


Podmínkou pro běh této lhůty je však skutečnost, že 
Kupující k vyřízení reklamace poskytl veškerou potřebnou součinnost, zejména že umožnil společnosti Řezaná s.r.o. reklamovanou věc přezkoumat, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.


Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že věc má vadu a nebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že:

1) mechanickým poškozením zboží,

2) věc byla instalována nebo používána v rozporu s návodem k aplikaci nebo návodem k obsluze, vada vznikla jinak nesprávným užíváním nebo zanedbáním péče o zboží,

3) věc byla používána k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,

4) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

5) poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

6) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

7) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v  důsledku této úpravy,

8) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

9) použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití,

10) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

11) vyplývá-li to z povahy věci.


Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálně platného ceníku.


Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího učiněném po informování dle předchozí věty.


III. Životnost

Životnost materiálů je uvedena časově od výrobce a je uvedena na webových stránkách rezana.cz v katalogu folií.


Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. 


Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním.


IV.  Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí, že pokud nedodrží postup aplikace podle návodu, který je součástí balení nebo uvedený na webových stránkách rezana.cz, věc nemusí splňovat vlastnosti, které Prodávající zaručuje. 


Tímto ustanovením není dotčeno právo Kupujícího uplatnit právo z vady, ale dává Prodávajícímu možnost prokázat, že věc nesplňuje vlastnosti kvůli nedodržení postupu aplikace.


Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Řezaná s.r.o. umožnila nakládat.


Jako doklad k uplatnění práv z vadného plnění vystavuje 
Řezaná s.r.o. ke každé zakoupené věci doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji.


8. Vyřizování stížností


Vyřizování stížností mezi Kupujícím a Prodávajícím zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@rezana.cz nebo telefonu 739 802 665. Informace o přijetí, průběhu a vyřízení stížnosti předá Prodávající na e-mailovou adresu nebo telefon Kupujícího. 


Stížnosti vyřizuje Prodávající bezodkladně. Stížností jsou vyřizovány nejpozději do 14 dnů od jejich přijetí. U komplikovanějších případů je lhůta pro vyřešení stížností 30 dní. Pokud by se nepodařilo v této lhůtě stížnost vyřešit, Prodávající informuje Kupujícího o důvodech prodlevy a o předpokládaném termínu vyřízení. Do lhůty pro vyřízení se nezapočítává doba, během které Kupující doplňuje informace požadované Prodávajícím k vyřízení stížnosti.


9. Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi Řezaná s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Úřední inspektorát - oddělení ADR,  adresa:  Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, webová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, e-mail: adr@coi.cz.


Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, webová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ , je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje Prodávající kontaktovat Řezaná s.r.o. telefonicky, e-mailem nebo poštou pro vyřešení nastalé situace. 


Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici elektronicky na webových stránkách
www.rezana.cz.


Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 


V Praze, dne 1.1.2023

Nastavení cookies
Nastavení Cookies
Naše stránky využívají soubory cookies pro analýzu návštěvnosti webu, cílení a vyhodnocování reklam. Kliknutím na tlačítko Souhlasím vyjadřujete svůj souhlas s použitím všech cookies. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v Nastavení cookies. Více informací o souborech cookies zde. Správce: Řezaná s.r.o.
Technické cookies jsou nutné ke správnému fungování stránek, a proto je nelze vypnout.
Technické
K měření návštěvnosti webu využíváme anonymní data služby Google Analytics, Smartsupp.
Analytické
Pro cílení reklam a remarketingu využíváme služby Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Business.
Marketingové